Zatrudnienie w samorządzie – powołanie, wybór, umowa o pracę

Jednostki samorządu terytorialnego to obecnie jeden z największych pracodawców. Z opublikowanego pod koniec 2014 r. raportu „Samorząd jako pracodawca” stworzonego przez Związek Miast Polskich wynika, że pracownicy samorządowi to dzisiaj, w zależności od definicji od 250 tys. osób w odniesieniu do ściśle rozumianej administracji samorządowej, do blisko 1,9 mln osób szeroko rozumianego sektora samorządowego (np. szkoły, instytucje kultury, przedsiębiorstwa dostarczające usługi komunalne, szpitale, instytucje pomocy społecznej i zatrudnienia). Z raportu wynika, że sektor samorządowy stanowi aż 21,5% ogółu zatrudnionych w Polsce. W województwach słabiej rozwiniętych odsetek ten może stanowić nawet 33 %. Z tej przyczyny problematyka zatrudnienia w jednostkach samorządowych jest coraz istotniejsza. W ostatnich miesiącach na rynku ukazała się książka wydawnictwa C.H Beck pt. „Zatrudnienie w samorządzie – powołanie, wybór, umowa o pracę” Czy warto zapoznać się z tą publikacją? Książka „Zatrudnienie w samorządzie – powołanie, wybór, umowa o pracę” składa się z sześciu rozdziałów. Autorzy w pierwszej części publikacji w sposób ogólny informują czytelnika o kwestiach związanych z powołaniem i wyborem jako podstawami nawiązywania stosunków pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Punktem wyjścia w tych analizach są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tam właśnie uregulowane są podstawowe zagadnienia związane z powołaniem i wyborem. W pierwszej części książki czytelnik może również poznać katalog stanowisk samorządowych obsadzanych z wyboru i powołania.

Powołanie w samorządzie

Pierwszym trybem nawiązywania stosunku pracy omówionym w książce jest powołanie. To właśnie na tej podstawie w jednostkach samorządu terytorialnego zatrudnieni są skarbnicy oraz zastępcy wójta. Mogłoby się wydawać, że sposób powoływania na te stanowiska jest zbliżony. Nic bardziej mylnego. Skarbnika powołuje na mocy uchwały organ stanowiący a zastępcę powołuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) zarządzeniem. W drugim rozdziale autorzy poruszyli również problematykę powołania na czas określony i nieokreślony, formy i treści aktu powołania oraz odwołania ze stanowiska. Ostatnie zagadnienie zostało poszerzone o analizę sytuacji, w której odwoływane są osoby szczególnie chronione (pracownice w ciąży oraz pracownicy w wieku przedemerytalnym). Druga część książki kończy się przybliżeniem tematyki powoływania w samorządowych osobach prawnych (instytucjach kultury oraz jednostkach służby zdrowia).

Wybór w jednostkach samorządu terytorialnego

Trzeci rozdział książki to zapoznanie czytelnika z problematyką wyboru jako podstawy zatrudnienia. Katalog stanowisk obsadzanych z wyboru jest zdecydowanie szerszy niż grupa stanowisk, na które powołuje się pracowników. Z wyboru wyłaniane są najważniejsze stanowiska dla funkcjonowania samorządu takie jak marszałek województwa, starosta czy wójt (burmistrz, prezydent miasta). W książce „Zatrudnienie w samorządzie” kwestia wyboru została omówiona syntetycznie. Czytelnikowi zostaje przybliżona tematyka nawiązania stosunku z wyboru (objęcia mandatu), kadencyjności, przerwy w zatrudnieniu osoby wyłonionej w wyborach oraz wykonywania mandatu. Rozdział trzeci kończy się omówieniem zagadnienia zakończenia stosunku pracy z wyboru.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Najbardziej obszerną częścią książki jest jej czwarty rozdział, w którym poruszona została tematyka najczęściej spotykanego w samorządzie sposobu zatrudnienia czyli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W tej części publikacji w sposób szczegółowy przedstawiono problematykę naboru na stanowiska. Dodatkowo autorzy omówili służbę przygotowawczą oraz umowy o pracę na czas określony i nieokreślony.

Pytania i odpowiedzi oraz akty prawne

Przedostatni z rozdziałów to bardzo interesujące podsumowanie wcześniejszej treści. W tej części autorzy odpowiedzieli na 12 pytań związanych z kwestiami zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego. W pytaniach poruszona jest między innymi problematyka kontrasygnaty umów o pracę, okresu wypowiedzenia, ważności umowy o pracę czy nienagannej opinii pracownika. Książka kończy się wyciągiem z najważniejszych aktów prawnych związanych z zatrudnieniem w samorządzie takich jak ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy czy ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Plusy książki „Zatrudnienie w samorządzie”

Z całą pewnością plusem publikacji jest jej praktyczny wymiar. W książce znajdziemy wiele wzorów dokumentów związanych z zatrudnianiem w samorządzie. Przykładowo autorzy opracowali wzory uchwały w sprawie powołania i odwołania skarbnika, wzór uchwały w sprawie wyborów członków zarządu powiatu oraz wzór protokołu naboru pracownika. Dodatkowo publikacja została wzbogacona orzecznictwem sądowym i przykładami konkretnych sytuacji. Wartościowym fragmentem książki są konkretne odpowiedzi na pytania związane z praktycznymi problemami zatrudniania pracowników w samorządzie.

Czytelnikowi korzystanie z książki ułatwią umieszczone na marginesach pojęcia, które w danym fragmencie są omawiane oraz specjalnie wyróżnione akapity z najważniejszymi treściami.

Atutem książki jest również to, że jej autorami są praktycy z dziedziny prawa pracy. Wartości książce dodaje również załączony kod rabatowy umożliwiający bezpłatny, miesięczny dostęp do portalu EkspertBeck (moduł Kadry i Płace).

Minusy książki „Zatrudnienie w samorządzie”

Do samej książki nie można mieć poważniejszych zarzutów. Pamiętać trzeba, że zwłaszcza po zmianach legislacyjnych czytelnicy będą musieli ze szczególna ostrożnością korzystać z wyciągu przepisów, który znajduje się na końcu publikacji.

Podsumowanie

Książka „Zatrudnienie w samorządzie – powołanie, wybór, umowa o pracę” z całą pewnością będzie pozycja przydatną dla wszystkich osób zajmujących się w jednostkach samorządu terytorialnego zatrudnianiem pracowników. Z drugiej strony sami pracownicy samorządów mogą dzięki recenzowanej książce usystematyzować swoją wiedzę na temat praw i obowiązków wynikających z zatrudnienia.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *