W Nowosolnej Rada Gminy nie chce referendum

Jak już informowaliśmy kilka tygodni temu w Gminie Nowosolna (woj. łódzkie) grupa mieszkańców rozpoczęła procedurę zmierzającą do przeprowadzenia referendum gminnego. Przedmiotem planowanego referendum miała być kwestia gospodarki ściekowej oraz budowa tuczarni dla zwierząt. W dniu 5 maja 2014 r. inicjator referendum przekazał władzom gminy wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum wraz z kartami zawierającymi poparcie mieszkańców dla planowanej inicjatywy. W celu sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy Rada Gminy Nowosolna powołała ze swojego grona Komisję Doraźną.

Komisja została powołana na mocy uchwały nr XLIII/267/14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Gminy Nowosolna. Do składu komisji zostali włączeni radni: Piotr Szcześniak (przewodniczący Komisji Doraźnej) oraz członkowie Komisji Doraźnej Sławomir Adamczewski, Grzegorz Grzeliński, Małgorzata Kamińska – Bruszewska i Michał Nowacki.

W wyniku działań Komisji stwierdzono, że wniosek inicjatora zawiera niewystarczającą ilość podpisów uprawnionych mieszkańców popierających przeprowadzenie referendum. Dnia 28 maja 2014 r. inicjator referendum uzupełnił wskazany przez Komisję Doraźną brak wniosku. Ostatecznie Komisja Doraźna pozytywnie zarekomendowała Radzie Gminy Nowosolna wniosek mieszkańców w sprawie referendum.

Na nadzwyczajnej sesji w dniu 4 czerwca 2014 r., radni procedowali projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w przedmiocie wskazania, jakie działania i decyzje powinien podjąć samorząd w zakresie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem, w szczególności dotyczące sposobu gospodarki ściekami oraz lokalizacji na terenie gminy dużych tuczarni świń emitujących gnojowicę. Po zapoznaniu sie z opinią Komisji doraźnej oraz opinią radcy prawnego, po przeprowadzeniu dyskusji, radni nie podjęli uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum.

Przypomnijmy, że zgodnie z treścią wniosku inicjatora referendum w głosowaniu mieszkańcom gminy miały zostać zadane dwa pytania: „Który sposób uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Nowosolna popierasz A czy B? A. Czy jesteś za programem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, który objąłby swoim zasięgiem teren całej gminy. B. Czy jesteś za kontynuowaniem przez gminę budowy kanalizacji liniowej, która ma objąć zasięgiem w pierwszym etapie dwa sołectwa: Natolin i Teolin 2. Czy chcesz zakazu lokalizacji na terenie gminy Nowosolna dużych (> 60 DJP) obiektów produkcji zwierzęcej emitującej gnojowicę.”

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *