W Lesznowoli chcą głosować w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości

Szeroki zakres przedmiotowy referendów lokalnych sprawia, że można się spodziewać inicjatyw w bardzo różnych kwestiach. Ich wspólnym mianownikiem jest fakt, że są źródłem dyskusji a nawet konfliktu w środowisku lokalnym. Interesującą inicjatywę referendalną zapoczątkowali mieszkańcy Gminy Lesznowola (pow. piaseczyński). W tym wypadku przedmiotem referendum ma stać się kwestia udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości będącą własnością gminy. W analizowanej sprawie władze Gminy Lesznowola zastanawiają się nad sprzedażą 1,5-hektarowej gminnej działki w Mysiadle za 1% jej wartości na rzecz Archidiecezji Warszawskiej. Docelowo na działce ma zostać pobudowany kościół.

Bonifikata przy sprzedaży gminnej nieruchomości – co na to przepisu prawa?

Zgodnie treścią ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 1997 r. nr 115, poz. 741, z późn. zm.), zwanej dalej u.g.n., cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości (art. 67 ust. 1 u.g.n.). Od tej zasady są jednak wyjątki. W myśl art. 68 ust. ust. 1 pkt. 6 u.g.n. właściwy organ może udzielić bonifikaty na podstawie uchwały rady, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej. W uchwale rady określa się w szczególności warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych. Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu (art. 67 ust. 1b i 2 u.g.n.).

Sprzedaż gruntu na budowę kościoła a interesy gminy

Nieruchomość, która ma zostać sprzedana Archidiecezji Warszawskiej należy do części gruntów, jakie Gmina Lesznowola pozyskała w 2011 r. po Kombinacie Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych w Mysiadle (łącznie około 80 ha). Transakcji sprzeciwiła się grupa mieszkańców, która podnosi, że sprzedaż nieruchomości z tak dużą bonifikatą godzi w interesy gminy. Co istotne Gmina Lesznowola w ostatnim czasie realizowała projekt „Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło”. Projekt był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, w wysokości 428 400 PLN co stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych Projektu (całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 619 920 PLN). Celem projektu było zwiększenie poziomu inwestycji poprzez podniesienie atrakcyjności lokalizacji terenów w Gminie Lesznowola. Grunty dawnego KPGO Mysiadło miały być przeznaczone dla potencjalnych inwestorów. Dodatkowo sprzedaż tych gruntów miała w znaczny sposób poprawić sytuację finansową Gminy Lesznowola.

Inicjator referendum zbiera już podpisy

Inicjatorzy referendum powiadomili Wójta Gminy Lesznowola o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia głosowania w dniu 30 maja 2014 r. Oznacza to, że najpóźniej w dniu 29 lipca inicjator referendum powinien przekazać wniosek o przeprowadzenie referendum wraz z wymaganą liczbą podpisów mieszkańców. Na jednym ze spotkań zorganizowanych przez inicjatora referendum przedstawiono pytania jakie mają zostać zadane mieszkańcom podczas głosowania. Uprawnieni mieszkańcy Gminy Lesznowola mają odpowiedzieć na dwa pytania:

  1. Czy jesteś przeciwny udzielaniu bonifikat wyższych, niż 20% przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości będących własnością Gminy Lesznowola?
  2. Czy w przypadku zastosowania bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości będących własnością Gminy Lesznowola jesteś za obowiązkowym wprowadzeniem do umowy sprzedaży gwarantującego zwrot Gminie Lesznowola bonifikaty wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty bonifikaty, jeżeli nieruchomość zostanie zbyta przed upływem 5 lat lub wykorzystana w celu innym niż sformułowany we wniosku od sprzedaż?

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *