W Gniewie referendum w sprawie odwołania Burmistrz Miasta odbędzie się 12 czerwca br.

Inicjatywa w sprawie odwołania Pani Marii Barbary Taraszkiewicz – Gurzyńskiej Burmistrza Miasta i Gminy Gniew przed upływem kadencji ma swoją kilkumiesięczną historię. Powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendalną zostało złożone jeszcze w połowie listopada poprzedniego roku. Inicjatorzy po złożeniu zawiadomienia przystąpili do zbierania podpisów. Ostatecznie zebrano prawie 1500 podpisów, które zostały przekazane do Komisarza Wyborczego w Gdańsku.

Komisarz odrzucił wniosek a sąd się z tym nie zgodził

Początkowo wydarzenie nie szły po myśli inicjatorów referendum. W dniu 4 lutego 2016 r. Komisarz Wyborczy w Gdańsku uznał, że prawie 400 ze złożonych podpisów to podpisy nieprawidłowe i tym samym wniosek o przeprowadzenie referendum powinien zostać odrzucony. Inicjatorzy z tym się nie zgodzili i złożyli odwołanie do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku. Sąd uznał, że Komisarz sprawdzając podpisy działał zbyt restrykcyjnie. W opinii składu orzekającego część z odrzuconych przez Komisarza Wyborczego podpisów było złożona prawidłowo. Ostatecznie Sąd uznał, że inicjatorzy zebrali wystarczającą liczbę podpisów i z uwagi na to referendum powinno zostać przeprowadzone.

Komisarz postanowił o przeprowadzeniu referendum

Komisarz Wyborczy w Gdańsku mając na uwadze wyrok sądu administracyjnego postanowieniem z dnia 4 maja 2016 r. ogłosił przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Pani Marii Barbary Taraszkiewicz – Gurzyńskiej Burmistrza Miasta i Gminy Gniew przed upływem kadencji. Referendum ma zostać przeprowadzone w niedzielę 12 czerwca br. Samo głosowanie odbywać się będzie do 7.00 do 21.00. Do postanowienia Komisarza Wyborczego załączony został kalendarz czynności referendalnych, wzór karty do głosowania oraz wzór i treść nakładki na kartę do głosowania, sporządzonej w alfabecie Braille´a.

Kampania referendalna

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym kampania referendalna rozpoczyna się z dniem podjęcia postanowienia komisarza wyborczego o przeprowadzeniu referendum i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania. Oznacza to, że w Gniewie można już prowadzić kampanie referendalną. W tym wypadku poważne zadanie stoi przed inicjatorami referendum. Muszą oni zmobilizować jak największą liczbę mieszkańców do udania się na głosowanie. Statystyki są bezlitosne. Większość inicjatyw referendalnych jest nieważna z powodu zbyt niskiej frekwencji. Informacje o referendach odwoławczych jakie przeprowadzane są w bieżącej kadencji znajdują się w zakładce Referenda 2014 – 2018”.

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum w Gniewie

Termin wykonania czynności
Treść czynności
do dnia 4 maja 2016 r.- ogłoszenie postanowienia Komisarza Wyborczego o przeprowadzeniu referendum w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
- podanie postanowienia do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie obwieszczenia Komisarza Wyborczego na terenie gminy Gniew,
do dnia 8 maja 2016 r.*- utworzenie uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie odrębnych obwodów głosowania,
do dnia 13 maja 2016 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji o:
1) numerach i granicach obwodów głosowania
2) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
3) możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum
4) lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum,
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu kandydatów na członków miejskiej i obwodowych komisji do spraw referendum
do dnia 18 maja 2016 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Gniewie,
do dnia 22 maja 2016 r.*- powołanie przez Komisarza Wyborczego obwodowych komisji do spraw referendum,
- sporządzenie w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew spisu osób uprawnionych do udziału w referendum,
- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego,
- przekazanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew osobom uprawnionym do udziału w referendum w stałych obwodach głosowania w formie druku bezadresowego umieszczonego w oddawczych skrzynkach pocztowych, informacji o referendum,
do dnia 3 czerwca 2016 r.- składanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew wniosków w sprawie ustanowienia aktu pełnomocnictwa do głosowania,
do dnia 7 czerwca 2016 r.- składanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew wniosków przez osoby uprawnione do udziału w referendum o dopisanie ich do spisu osób uprawnionych do głosowania w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,
w dniu 10 czerwca 2016 r. godz. 24.00- zakończenie kampanii referendalnej,
w dniu 11 czerwca 2016 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,
w dniu 12 czerwca 2016 r. godz. 7.00 - 21.00- głosowanie,

* termin przedłużony zgodnie z zapisem art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) w związku z art. 1 ust 2 ustawy o referendum lokalnym.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *