W gminie Rzekuń nie chcą przyłączenia do Ostrołęki. Czy będzie referendum?

  • Władze Ostrołęki planują aby miasto poszerzyło się o tereny sąsiedniego Rzekunia (mazowieckie).
  • Przeciwko zmianie granic protestują władze i mieszkańcy Rzekunia.
  • Władze Rzekunia planują przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie zmiany granic gminy.
  • Planowane referendum dojedzie do skutku jeśli pod wnioskiem o jego przeprowadzenie podpisze się około 850 mieszkańców gminy.
  • Ewentualne referendum będzie ważne jeśli do urn pójdzie 30% uprawnionych mieszkańców.

W położonej pod Ostrołęką gminie Rzekuń w ostatnich dniach polityczna atmosfera zrobiła się bardzo gorąca. Wszystko przez to, że Rada Miejska Ostrołęki podjęła starania o włączenie do miasta części gminy Rzekuń. Te działania spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców i władz Rzekunia.

Sołectwa Nowa Wieś Wschodnia, Goworki i Ławy

Rada Miasta Ostrołęki w połowie grudnia podjęła zdecydowane kroki zmierzające do poszerzenia terytorium miasta kosztem sąsiadującej z Ostrołęką gminy Rzekuń. Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki Jerzy Grabowski zwołał na 19 grudnia 2016 r. nadzwyczajną sesję rady, której jeden z punktów porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie zmiany granic Miasta Ostrołęki oraz przeprowadzenia konsultacji. Sesja przeprowadzona została w gorącej atmosferze. Na sali obrad obecni byli przedstawiciele władz i mieszkańcy Rzekunia. Podczas sesji zostało przedstawione stanowisko mieszkańców Rzekunia, którzy nie akceptują poszerzenia granic Ostrołęki. W podobnym tonie głos zabrał wójt Rzekunia Stanisław Godzina.

Opinie wyrażone przez władze i mieszkańców Rzekunia nie wpłynęły na ostrołęckich radnych. Podczas głosowania przyjęli oni uchwałę w sprawie zmiany granic Miasta Ostrołęki. Za głosowało 17 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Zgodnie z treścią uchwały radni wyrazili wolę przystąpienia do procedury zmiany granic Miasta Ostrołęki polegającej na włączeniu do terytorium Miasta Ostrołęki części obszaru gminy Rzekuń, w tym: sołectwa Nowa Wieś Wschodnia, sołectwa Goworki i sołectwa Ławy. W temacie powiększenia Ostrołęki mają odbyć się konsultacje.

Mobilizacja w Rzekuniu

Mimo, że wynik głosowania ostrołęckich radnych był przesadzony to władze i mieszkańcy Rzekunia nie zamierzają biernie akceptować decyzji władz sąsiedniego miasta. Podczas zorganizowanego 20 grudnia 2016 r. spotkania radnych i sołtysów gminy Rzekuń ustalono, że władze będą działać wspólnie w celu zablokowania planów włodarzy Ostrołęki. Jedną z propozycji jaka ma wspomóc realizację tego celu jest pomysł przeprowadzenia referendum lokalnego, w którym mieszkańcy gminy Rzekuń wypowiedzą się na temat wcielenia sołectw Nowa Wieś Wschodnia, Goworki i Ławy do Ostrołęki.

Referendum w sprawie zmian granic gminy

Podstawą prawną dla przeprowadzenia referendum lokalnego jest ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym. Jednak w przypadku głosowania w sprawie zmian granic gminy więcej szczegółów co do przeprowadzenia tego typu referendum znajdziemy w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z tą ustawą w sprawie ustalenia granic gminy może być przeprowadzone referendum lokalne z inicjatywy mieszkańców. Z inicjatywą taką wystąpić może jedynie grupa co najmniej 15 obywateli. Referendum w sprawie ustalenia granic gminy nie przeprowadza się, jeżeli z analizy przeprowadzonej przed referendum przez wojewodę wynika, że na skutek ustalenia nowych granic gminy:

  1. dochody podatkowe na mieszkańca gminy w zmienionych granicach byłyby niższe od najniższych dochodów podatkowych na mieszkańca ustalonych dla poszczególnych gmin zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
  2. gmina w zmienionych granicach byłaby mniejsza od najmniejszej pod względem liczby mieszkańców gminy w Polsce.

W przypadku przeprowadzania z inicjatywy mieszkańców referendum w sprawie ustalenia granic gminy pytanie powinno określać szczegółowo proponowane zmiany w podziale terytorialnym. Po przeprowadzeniu referendum wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informację o publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym protokołu wyniku głosowania.

Jak wygląda procedura zmian granic gmin i miast

Uchwała ostrołęckich radnych w sprawie zmiany granic miasta to tylko jeden z elementów rozbudowanej procedury związanej ze zmianą granic gmin. Zgonie z ustawą o samorządzie gminnym podmiotem ustalającym granice gmin jest Rada Ministrów. Decyzja w tej kwestii zapada zawsze w drodze rozporządzenia, a ewentualne zmiany następują z dniem 1 stycznia.

Rozporządzenie w sprawie ustalenia granic gminy może być wydane na wniosek zainteresowanej rady gminy. Ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.

Konsultacje

Wydanie rozporządzenia o zmianie granic gminy wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami. W przypadku przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie ustalenia granic gminy konsultacji z mieszkańcami nie przeprowadza się.

Procedura referendalna

Przeprowadzenie referendum w Rzekuniu będzie wymagać podjęcia szeregu działań. Po pierwsze musi się zebrać grupa przynajmniej 15 mieszkańców gminy, którzy wystąpią formalnie jako inicjator referendum. Grupa ta chcąc zainicjować procedurę przeprowadzenia referendum powinna złożyć do wójta Rzekunia pisemne powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendalną. Od tego momentu inicjatorzy będą musieli w ciągu 60 dni zebrać podpisy 10% mieszkańców Rzekunia popierających pomysł referendum. W praktyce oznacza to, że inicjatorzy będą musieli zebrać około 850 podpisów.

Kolejnym etapem jest złożenie wniosku o przeprowadzenie referendum. Wniosek taki z załączonymi podpisami będzie trzeba złożyć do wójta Rzekunia. Ostatecznie badaniem poprawności wniosku i złożonych podpisów zajmie się komisja powołana ze składu gminnych radnych. Będzie miała na to 30 dni. Jeśli komisja nie stwierdzi błędów to rada gminy Rzekuń będzie mogła przyjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum. W tym wypadku referendum będzie mogło być przeprowadzone w ciągu 50 dni od opublikowania uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Wszystko zależy od frekwencji

Jeśli ostatecznie działania mieszkańców Rzekunia doprowadzą do rozpisania referendum to najważniejsze będzie uzyskanie wymaganej przepisami prawa frekwencji. Zgodnie z ustawą referendalną głosowanie w sprawie zmian granic gminy będzie ważne jeśli do urn pójdzie minimum 30% mieszkańców. W gminie Rzekuń warunek ten będzie spełniony jeśli zagłosuje około 2600 osób.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *