„Samorządowe konsultacje społeczne” – recenzja

AutorRoman Marchaj
WydawnictwoWolters Kluwer SA
Rok wydania2016
Liczba stron332
ISBN 978-83-8092-136-8
Zakup książki przez Internet Księgarnia internetowa Profinfo

Udział społeczeństwa w sprawowaniu władzy lokalnej jest dobrem samym w sobie. To właśnie na gruncie gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich w sposób namacalny możemy zauważyć, że nasz głos ma realny wpływ na kształtowanie naszego otoczenia. Zasady udziału społeczeństwa w sprawowaniu władzy w sposób szczegółowy zostały opisane w aktach prawnych, w tym w akcie najważniejszym dla państwa demokratycznego jakim jest konstytucja.

Z treści aktów prawnych wynika, że społeczeństwo może brać udział w sprawowaniu władzy na dwa sposoby: pośrednio i bezpośrednio. Pośrednie formy sprawowania władzy to kształtowanie lokalnej polityki za pośrednictwem wybranych wcześniej organów. Bezpośredni udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji wiąże się z stosowaniem takich mechanizmów jak wybory czy referenda. Na gruncie samorządu terytorialnego ważnym instrumentem demokracji bezpośredniej jest również instytucja konsultacji społecznych. I to właśnie zagadnienie stało się przedmiotem szczegółowych analiz Romana Marchaja w monografii „Samorządowe konsultacje społeczne”. Książka ukazała się w 2016 r. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.

Zawartość książki

„Samorządowe konsultacje społeczne” są publikacją, na którą składa się pięć rozdziałów merytorycznych poprzedzonych wstępem. Całość książki kończy się zakończeniem oraz zestawieniem wykorzystanej bibliografii.

W pierwszym z rozdziałów autor zapoznaje czytelnika z pojęciem i rodzajami konsultacji społecznych. Oprócz zdefiniowania samego pojęcia konsultacji autor rozważa miejsce konsultacji w procesie decyzyjnym, przedstawia rodzaje konsultacji społecznych oraz podstawy prawne tego instrumentu (w tym konstytucja i akty prawa europejskiego). W pierwszym rozdziale znajdują się również analizy dotyczące funkcji konsultacji społecznych, form i zasad ich przeprowadzania oraz historii konsultacji.

W drugim rozdziale autor skoncentrowała swoje analizy na zagadnieniu konsultacji społecznych przeprowadzanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Konsultacje społeczne zostały tu przedstawione jako jeden z instrumentów sprawnie działającej demokracji bezpośredniej, który jest jednym z gwarantów prawa mieszkańców do kierowania sprawami publicznymi. Rozdział kończy się usystematyzowanym katalogiem cech samorządowych konsultacji społecznych.

W kolejnej części książki Roman Marchaj zajął się przedstawieniem wybranych rodzajów samorządowych konsultacji społecznych. Najwięcej miejsca autor poświecił regulacji art. 5a ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, zgodnie z którym w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy każdorazowo ma określać uchwała rady gminy. Z rozważań poczynionych przez autora wynika, że jest to podstawowa regulacja prawna dla instytucji konsultacji. Mając to na uwadze w tej części monografii znajdziemy między innymi rozważania na temat podmiotów konsultacji społecznych i ich przedmiotu. Uzupełnieniem rozdziału trzeciego jest zaznajomienie czytelnika z tematyką konsultacji społecznych przeprowadzanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dwa ostatnie rozdziały książki w sposób szczególny podnoszą jej wartość. W rozdziale czwartym omówione zostały zasady przeprowadzania konsultacji społecznych na płaszczyźnie lokalnej w takich krajach jak Niemcy, Austria, Szwajcaria i Francja. W ostatnim z rozdziałów dokonano analizy praktycznego wymiaru konsultacji społecznych przez pryzmat ilościowego wykorzystania tego instrumentu.

Kto powinien sięgnąć po „Samorządowe konsultacje społeczne”?

„Samorządowe konsultacje społeczne” to z całą pewnością książka dla praktyków. Z jej treści wszystkie osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie konsultacji społecznych w gminach, powiatach czy samorządach wojewódzkich uzyskają niezbędną wiedzę potrzebną do prawidłowego wykonywania tych czynności. Z drugiej strony recenzowana książka będzie pomocna dla przedstawicieli środowisk lokalnych, którzy biorą udział w konsultacjach prowadzonych na szczeblu samorządowym. Fakt, że książka ma szczegółowy charakter sprawia, że może stać się cenną lekturą dla naukowców (w tym studentów) badających zagadnienie konsultacji samorządowych na gruncie gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich.

Kilka słów o autorze

Roman Marchaj – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; radca prawny; autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, a w szczególności prawa samorządu terytorialnego.

 

plus PLUSY MONOGRAFII „VADEMECUM LOGISTYKI”:

  • Szczegółowa teoretyczna analiza zagadnienia konsultacji społecznych;
  • Przybliżenie najważniejszych rodzajów samorządowych konsultacji społecznych;
  • Opis instytucji konsultacji społecznych w wybranych państwach europejskich (w tym Niemcy i Szwajcaria);
  • Analiza praktycznego wykorzystania konsultacji samorządowych w jednostkach samorządu terytorialnego;
  • Przejrzysty układ treści książki;
  • Przystępny dla czytelnika język publikacji;

minus MINUSY MONOGRAFII „VADEMECUM LOGISTYKI”:

  • Brak przykładowej uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych;
  • Brak szerszej analizy zagadnienia skutków przeprowadzonych konsultacji, w tym danych dotyczących uwzględniania postulatów społeczności lokalnej w wyniku konsultacji;

NASZA OCENA: 7 out of 10 stars (7 / 10)

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *