Referendum w województwie podlaskim. Mieszkańcy chcą budowy lotniska

Instytucja referendum lokalnego na przestrzeni ostatnich lat zyskuje na popularności. Mieszkańcy jednostek samorządu terytorialnego, dostrzegając możliwość wpływu na kreowanie lokalnej polityki, za pomocą tego instrumentu demokracji bezpośredniej coraz częściej z niej korzystają. Szczególnie widać to na przykładzie referendów gminnych. Zupełnie inaczej wyglądają statystyki głosowań referendalnych na płaszczyźnie powiatów i województw. W świetle tych okoliczności wartą uwagi jest inicjatywa mieszkańców województwa podlaskiego, którzy postanowili podjąć działania zmierzające do przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w przedmiocie budowy regionalnego portu lotniczego. Przypomnijmy, że byłoby to drugie referendum wojewódzkie na Podlasiu. W 2007 r. głosowano tam w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa. Głosowanie to, z uwagi na osiągnięcie frekwencji poniżej progu 30% (21,56 %) nie było wiążące. Czy tym razem uda się przeprowadzić wiążące głosowanie referendalne?

Inicjatorzy zawiadomili już marszałka województwa podlaskiego

Grupa obywateli, na której czele stoi pełnomocnik dr inż. Paweł Myszkowski w dniu 24 września br. powiadomiła marszałka województwa podlaskiego o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w przedmiocie budowy regionalnego portu lotniczego. Inicjatorzy zaproponowali, aby w ewentualnym referendum mieszkańcy odpowiedzieli na pytanie: „Czy jest Pan/i za wybudowaniem w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego?”. Równocześnie inicjatorzy zwrócili się do marszałka z wnioskiem o uzyskanie informacji na temat liczby mieszkańców województwa uprawnionych do głosowania. Informacja w tym zakresie będzie przydatną do wskazania liczby podpisów mieszkańców, która będzie gwarantować dalsze procedowanie nad wnioskiem.

Referendum wojewódzkie – zasady przeprowadzenia

Podstawą prawną do przeprowadzania referendum wojewódzkiego jest ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym. Referendum wojewódzkie przeprowadza się z inicjatywy sejmiku wojewódzkiego lub na wniosek co najmniej 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców województwa wystąpić może grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do sejmiku wojewódzkiego, statutowa struktura terenowa partii politycznej działająca w województwie oraz organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, której statutowym terenem działania jest co najmniej obszar danego województwa.

Kim są inicjatorzy referendum?

Z informacji przekazanych przez inicjatorów wynika, że w tej grupie obywateli znajdują się osoby, którym zależy na gospodarczym i turystycznym rozwoju regionu, szczególnie na skomunikowaniu województwa podlaskiego z pozostałą częścią kraju. Są to zarówno przedsiębiorcy jak i osoby związane ze środowiskiem akademickim – pracownicy naukowi lokalnych uczelni wyższych, społecznicy, członkowie i działacze związków zawodowych oraz sympatycy i zwolnicy podejmowanej inicjatywy. Pełnomocnikiem inicjatora referendum jest dr inż. Paweł Myszkowski – pracownik naukowy (adiunkt) w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Paweł Myszkowski jest również członkiem Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego, Federacji Patriotycznej ,,Pro Patria Semper”, zarządu Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Gminie Białystok oraz zarządu Stowarzyszenia Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej. Pełnomocnik inicjatora jest dodatkowo członkiem zarządu NZZ ,,SOLIDARNOŚĆ” regionu Podlaskiego. W najbliższych wyborach samorządowych dr inż. Paweł Myszkowski będzie ubiegał się o mandat radnego Rady Miasta Białegostoku z listy Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwość.

Najtrudniejsze zadanie inicjatorów: zebranie wystarczającego poparcia mieszkańców

Powiadomienie w dniu 24 września br. marszałka województwa podlaskiego o zamiarze wystąpienia z inicjatywą rozpoczęło procedurę referendalną. Zgodnie z przepisami ustawy o referendum lokalnym w ciągu 60 dni od powiadomienia inicjatorzy muszą zebrać poparcie 5% uprawnionych mieszkańców województwa. Posiłkując się danymi upublicznionymi przez Państwową Komisję Wyborczą w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi inicjatorzy referendum muszą zebrać poparcie ok. 48 000 mieszkańców województwa. Termin 60 dni od powiadomienia upłynie 22 listopada br. Z uwagi, że jest to sobota inicjatorzy referendum będą musieli dostarczyć wystarczającą liczbę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum do dnia 21 listopada br.

Dlaczego na Podlasiu chcą regionalnego lotniska?

Jak wskazują inicjatorzy referendum motywów przeprowadzenia głosowania jest wiele. Po pierwsze lotnisko na terenie województwa podlaskiego umożliwi skomunikowanie tego rejonu z pozostałą częścią kraju i Europy. Po drugie lotnisko ma zapewnić rozwój gospodarczy i turystyczny, szansę na nowe miejsca pracy przy budowie lotniska, jak również w późniejszym czasie przy jego obsłudze oraz zwiększenie liczby restauracji i hoteli w regionie, a co za tym idzie zysków z ich funkcjonowania. Inicjatorzy podkreślają, że ich najważniejszym zadaniem jest doprowadzenie do organizacji referendum, tak aby to mieszkańcy województwa wypowiedzieli się w kwestii budowy lotniska regionalnego. Drugim celem jest uzyskanie wystarczającej frekwencji (minimum 30%) dzięki czemu wynik głosowania będzie wiążący dla władz województwa. Dopiero po przeprowadzeniu ważnego głosowania, będzie czas na rozstrzygnięcie o konkretnej lokalizacji lotniska.

Co po zebraniu wystarczającej liczby podpisów?

W tym zakresie ustawa o referendum lokalnym jest precyzyjna. Po przekazaniu wniosku o przeprowadzenie referendum marszałkowi województwa (zawierającego listy z poparciem mieszkańców) organ ten przekazuje niezwłocznie wniosek przewodniczącemu sejmiku wojewódzkiego. Sejmik województwa powołuje ze swego składu komisję do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy. Do udziału w pracach komisji w charakterze obserwatora zaprasza się inicjatora referendum lub jego pełnomocnika. Inicjator referendum lub jego pełnomocnik może w razie potrzeby, w tym z własnej inicjatywy, składać komisji dodatkowe wyjaśnienia i przedstawiać dowody. Komisja może również żądać od inicjatora referendum lub jego pełnomocnika złożenia takich wyjaśnień i przedstawienia dowodów. Ostatecznie sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum lub uchwałę o odrzuceniu wniosku mieszkańców nie później niż w ciągu 30 dni od dnia przekazania wniosku.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *