Referendum w sprawie odwołania władz Nowego Miasteczka odbędzie się 25 września

  • W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego opublikowano postanowienie o przeprowadzeniu referendum odwoławczego w Nowym Miasteczku.
  • Termin referendum został wyznaczony na 25 września 2016 r.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 8 sierpnia 2016 r. opublikowane zostało postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 sierpnia 2016 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko przed upływem kadencji.

Data referendum została wyznaczona na 25 września 2016 r.

W treści postanowienia Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze określił również:

  • wzór oraz treść kart do głosowania,
  • wzór i treść nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille´a. terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w kalendarzu czynności stanowiącym.

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum w Nowym Miasteczku

Termin wykonania czynności referendalnej
Treść czynności
do 8 sierpnia 2016 r.- ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie Gminy Nowe Miasteczko postanowienia Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko przed upływem kadencji,
do 26 sierpnia 2016 r.- podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie, obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze kandydatów na członków Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Nowym Miasteczku
do 31 sierpnia 2016 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Nowym Miasteczku,
- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum
do 4 września 2016 r.*)- sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku spisu osób uprawnionych do udziału w referendum,
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze obwodowych komisji do spraw referendum,
- zgłaszanie Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko przez osoby niepeł- nosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a,
do 11 września 2016 r.*) - składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do ich potrzeb,
- zgłaszanie Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko przez osoby niepeł- nosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille´a,
do 15 września 2016 r.- składanie wniosków do Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
23 września 2016 r. o godz. 24.00- zakończenie kampanii referendalnej,
24 września 2016 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,
25 września 2016 r. godz. 7.00 do 21.00- głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013r., poz. 706 z późn. zm.) – jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *