Referendum w Nowosolnej – problem ścieków i budowy tuczarni

Powoli dobiega koniec kadencji władz gminnych. Okres przełomu kadencji, zgodnie z regulacjami prawnymi jest wolny od referendów gminnych, których przedmiotem jest odwołanie organów gmin. Inaczej jest z referendami w sprawach innych niż odwołanie organów. Jedną z ciekawszych inicjatyw, które aktualnie jest nam dane obserwować to procedura w gminie Nowosolna (woj. łódzkie). Przedmiotem planowanego referendum ma być kwestia gospodarki ściekowej oraz budowa tuczarni dla zwierząt. W dniu 5 maja 2014 r. inicjator referendum przekazał władzom gminy wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego wraz z kartami zawierającymi poparcie mieszkańców dla planowanej inicjatywy.

Inicjator referendum w gminie Nowosolna, którym jest grupa obywateli zaproponował, aby uprawnieni mieszkańcy w referendum odpowiedzieli na dwa pytania. Pierwsze z nich dotyczy gospodarki ściekowej: „Który sposób uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie Nowosolna popierasz A czy B?”. W tym pytaniu można wybrać dwa warianty: „A. Czy jesteś za programem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, który objąłby swoim zasięgiem teren całej gminy?” i „B. Czy jesteś za kontynuowaniem przez gminę budowy kanalizacji liniowej, która ma objąć zasięgiem w pierwszym etapie dwa sołectwa: Natolin i Teolin?”. Drugie z pytań jest następujące: „Czy chcesz zakazu lokalizacji na terenie gminy Nowosolna dużych (> 60 DJP) obiektów produkcji zwierzęcej emitującej gnojowicę.”

Organizatorzy wskazują, że aktualnie gospodarka ściekami to jeden z najpoważniejszych problemów gminy. Według wcześniejszych projektów teren gminy w całości miał być objęty systemem kanalizacji. Okazało się jednak, że taki system zostanie zbudowany tylko w części gminy, w której znajduje się strefa przemysłowa. Organizatorzy referendum dodają również, że ścieki ze stworzonego systemu kanalizacji będą odprowadzane do Łodzi, co ma rodzić dodatkowe koszty rzędu 400 tys. zł rocznie. Alternatywą dla sieci kanalizacji ma być budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Z wyliczeń inicjatora wynika, że kwota przeznaczona na budowę sieci kanalizacyjnej pozwoliłaby na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni dla ponad tysiąca gospodarstw domowych, co by rozwiązało problem ścieków w całej gminie.

Drugie pytanie dotyczy zakazu budowy na terenie gminy dużych tuczarni zwierząt. W tym przypadku inicjatorzy referendum obawiają się, że tego typu obiekty, gdy już będą funkcjonować na terenie gminy w sposób znaczący mogą wpłynąć na pogorszenie jakości życia mieszkańców. Inicjator przekonuje, że gnojowica wytwarzana w tuczarniach z uwagi na obecność pasożytów może powodować zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Niedogodności dla mieszkańców wywoływane mają być również w skutek emisji różnego rodzaju gazów oraz mogą powodować zanieczyszczenie środowiska.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *