Referendum w Krasnem – jak wygląda kalendarz referendalny?

 

 • Komisarz Wyborczy w Rzeszowie wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum w Gminie Krasne. Głosowanie odbędzie się 9 grudnia.
 • Mieszkańcy w referendum będą odpowiadać na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za połączeniem Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów?”.
 • Do postanowienia Komisarz dołączył kalendarz czynności referendalnych.

Kalendarz referendalny to dokument, w którym określone zostały dokładne daty, w których muszą być zrealizowane czynności poprzedzające referendum. W przypadku referendum w Krasnem w sprawie połączenia Gminy Krasne z Rzeszowem kalendarz referendalny wygląda w następujący sposób:

do 4 listopada 2018 r.

 • ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz podanie do publicznej wiadomości mieszkańców poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Krasne postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie połączenia Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów;

do 9 listopada 2018 r.

 • podanie do wiadomości mieszkańców, poprzez rozplakatowanie, obwieszczenia Wójta Gminy Krasne o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum i o lokalach komisji obwodowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • zgłaszanie Radzie Gminy w Krasnem kandydatów na członków Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Krasnem;

do 14 listopada 2018 r.

 • zgłaszanie do Wójta Gminy Krasne kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum;
 • powołanie przez Radę Gminy w Krasnem Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Krasnem;

do 18 listopada 2018 r.

 • powołanie przez Gminną Komisję do Spraw Referendum w Krasnem obwodowych komisji do spraw referendum;
 • sporządzenie w Urzędzie Gminy Krasne spisu osób uprawnionych do udziału w referendum;
 • zgłaszanie Wójtowi Gminy Krasne przez osoby niepełnosprawne zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym ewentualnie zamiar głosowania przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a;
 • przekazanie osobom uprawnionym do udziału w referendum w stałych obwodach głosowania, w formie druku bezadresowego umieszczanego w oddawczych skrzynkach pocztowych, informacji o terminie referendum, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w referendum oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika;

do 30 listopada 2018 r.

 • składanie wniosków do Wójta Gminy Krasne o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

do 4 grudnia 2018 r.

 • składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum wniosków o dopisanie ich do spisu osób uprawnionych w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;

7 grudnia 2018 r. o godz. 24.00

 • zakończenie kampanii referendalnej;

8 grudnia 2018 r.

 • przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum;

9 grudnia 2018 r. godz. od 7.00 do 21.00

 • głosowanie;

Uwaga. Jeśli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *