Referendum odwoławcze w Legnickim Polu odbędzie się 25 września

  • W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowano postanowienie o przeprowadzeniu referendum odwoławczego w Legnickim Polu.
  • Termin referendum został określony na 25 września 2016 r.

 

TREŚĆ (3000 znaków)

W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 10 sierpnia 2016 r. opublikowane zostało postanowienie nr 42 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 10 sierpnia 2016 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Legnickie Pole i Rady Gminy Legnickie Pole przed upływem kadencji.

Data referendum została wyznaczona na 25 września 2016 r.

W treści postanowienia Komisarz Wyborczy w Legnicy określił również:

  • wzór oraz treść karty do głosowania,
  • wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille´a. terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w kalendarzu czynności stanowiącym.

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum w Legnickim Polu

Termin wykonania czynności referendalnej*)
Treść czynności
do 21 sierpnia 2016 r.- ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podanie do wiadomości mieszkańców poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Legnickie Pole Postanowienia Komisarza Wyborczego w Legnicy o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Legnickie Pole i Rady Gminy Legnickie Pole przed upływem kadencji,
do dnia 26 sierpnia 2016 r.- utworzenie odrębnego obwodu głosowania przez Radę Gminy Legnickie Pole w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
do 26 sierpnia 2016 r.- podanie do wiadomości mieszkańców poprzez rozplakatowanie obwieszczenia Wójta Gminy Legnickie Pole o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,
- zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy kandydatów na członków gminnej i obwodowych komisji do spraw referendum.
do 31 sierpnia 2016 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Legnicy Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Legnickim Polu,
do 4 września 2016 r.-sporządzenie w Urzędzie Gminy Legnickie Pole spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Legnicy obwodowych komisji do spraw referendum,
- zgłaszanie Wójtowi Gminy Legnickie Pole przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a,
- przekazanie przez Wójta Gminy Legnickie Pole osobom uprawnionym do udziału w referendum gminnym w formie druku bezadresowego informacji o terminie referendum gminnego, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika
do 16 września 2016 r.- składanie do Wójta Gminy Legnickie Pole wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
od 4 września 2016 r. do 17 września 2016 r.- udostępnienie do wglądu w Urzędzie Gminy Legnickie Pole spisów osób uprawnionych do udziału w referendum
do 20 września 2016 r.-- składanie do Urzędu Gminy w Legnickim Polu pisemnego wniosku, przez osobę niepełnosprawną uprawnioną do udziału w referendum, o dopisanie do spisu osób uprawnionych w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie Gminy Legnickie Pole
do 23 września 2016 r. o godz. 24.00- zakończenie kampanii referendalnej
24 września 2016 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum
25 września 2016 r. od 7.00 do 21.00- głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 400) – jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *