Pytanie o monitoring w Krakowie a ważność referendum

Jak już wielokrotnie na łamach naszego portalu informowaliśmy, referendum „olimpijskie” w Krakowie, jakie planowane jest na dzień 25 maja br., powinno być przykładem dla wszystkich innych inicjatorów referendów, że pośpiech i brak rozważań na temat kształtu pytań referendalnych może wpłynąć na podważanie ważności referendum jeszcze na etapie poprzedzającym głosowanie. Pytaniem, które wzbudza szereg kontrowersji jest to dotyczące monitoringu miejskiego. Przypomnijmy, że zgodnie z treścią uchwały Rady Miejskiej uprawnieni mieszkańcy w referendum mają odpowiedzieć na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za stworzeniem w Krakowie systemu monitoringu wizyjnego, którego celem byłaby poprawa bezpieczeństwa w Mieście?”.

Jak się wydaje, podstawowym zarzutem, jaki można skonstruować względem przedstawionego pytania jest to, że wprowadza ono w błąd. Z pytania tego wynika, że w Krakowie na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje monitoring miejski. Tymczasem w stolicy Małopolski monitoring istnieje (pisaliśmy o tym w artykule „Referendum w Krakowie – problem monitoringu miejskiego” – przyp. red.). Na wadliwość pytania referendalnego wskazują również prawnicy. W opinii prof. Widackiego pytanie to również sugeruje, że monitoring wizyjny jest jedynym i najważniejszym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo w mieście.

Sprawa pytania dotyczącego monitoringu miejskiego nie jest problemem błahym, ponieważ źle postawione pytanie referendalne może w ostateczności skutkować nieważnością całej inicjatywy. O tym najpewniej zadecydują sądy. W tym kontekście można jednak odwołać się do zapadłych już wyroków sądów administracyjnych i ustalić, jakie standardy powinno spełniać poprawne pytanie referendalne. W jednym z ostatnich wyroków Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że pytanie na jakie odpowiadają głosujący musi zawierać pełne i rzetelne informacje w sprawie objętej referendum (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2014 r., sygn. II OSK 2988/13). Z kolei w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca 2012 r. sygn. akt II OSK 281/12 jasno wskazano, że sformułowanie pytania referendalnego należy uznać za nieprawidłowe, gdy nie zawiera pełnej informacji na temat sprawy poddawanej pod osąd wyborców.

W przypadku krakowskiego referendum, jak się wydaje, sprawa poprawności pytania może zostać w sposób jednoznaczny rozstrzygnięta również na etapie postępowania sądowego. Wcześniej należy się jednak spodziewać, że wątpliwości co do poprawności pytania będą argumentem w rękach przeciwników inicjatywy referendalnej.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *