Od stycznia podpisy za referendum zbiera się na nowych wzorach kart

Dnia 1 stycznia 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym spowodowana przyjęciem przez Sejm RP ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja, mimo że niewielka, dotyka bardzo istotnego zagadnienia związanego z procedurą zbierania podpisów osób popierających przeprowadzenie referendum lokalnego. Po pierwsze na kartach do zbierania podpisów ma znajdować się rubryka do wpisania daty, w której poparcie zostało udzielone. Po drugie ustawodawca uregulował sytuację, w której mimo rozpoczęcia inicjatywy referendalnej i zbierania podpisów ostatecznie wniosek o przeprowadzenie referendum nie trafia do właściwych organów. W takim wypadku zebrane i niewykorzystane karty z podpisami mieszkańców mają być zniszczone. Przyjęta nowelizacja jest krokiem w dobrym kierunku, ponieważ likwiduje realne problemy procedury referendalnej.

Problem daty udzielenia poparcia referendum

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami na karcie służącej do zbierania podpisów mieszkaniec jednostki samorządu terytorialnego popierający wniosek o przeprowadzenie referendum podawał nazwisko, imię, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL. Po zmianie obligatoryjnym elementem będzie również data udzielenia poparcia.

Może się wydawać, że zmiana ta ma jedynie charakter kosmetyczny. Jest jednak inaczej. Wskazanie daty udzielenia poparcia likwiduje kilka praktycznych problemów z jakimi dotychczas się borykano. Określenie daty udzielenia poparcia może przede wszystkim ograniczyć sytuacje, w których zbieranie podpisów następowało jeszcze przed formalnym rozpoczęciem inicjatywy, czyli przed zawiadomieniem o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendalną.

Jasna procedura z niewykorzystanymi kartami z podpisami mieszkańców

Praktyka referendalna pokazuje, że nie zawsze rozpoczęcie procedury referendalnej podczas której zbierane są podpisy mieszkańców skutkuje złożeniem wniosku o przeprowadzenie referendum. W zasadzie nie jest to czymś dziwnym. Jeśli inicjator referendum w ustawowym terminie nie zbierze wystarczającej liczby podpisów mieszkańców to składanie wniosku o przeprowadzenie referendum jest dla niego bezcelowe. W takiej sytuacji pojawiało się pytanie co należy zrobić z kartami zawierającymi zebrane podpisy mieszkańców. Jest to o tyle ważne, że na kartach znajdują się dane osobowe: nazwisko, imię, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL. Brak jasnych zasad postępowania z niewykorzystanymi kartami poparcia mógł powodować, że mieszkańcy baliby się podpisywać pod kolejnymi inicjatywami a tym samym organizowanie referendów byłoby jeszcze trudniejsze.

Ustawodawca nowelizując ustawę o referendum określił sposób postępowania z niewykorzystanymi kartami. W dodanym art. 14a ustawy wskazano, że w przypadku niezłożenia wniosku o przeprowadzenie referendum, jego inicjator dokonuje protokolarnego zniszczenia kart. Zniszczenie kart powinno nastąpić nie później niż po 3 dniach od upływu terminu na zbieranie podpisów. Protokół potwierdzający zniszczenie kart inicjator referendum niezwłocznie przekazuje radzie jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku referendum w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego – komisarzowi wyborczemu.

Wejście w życie zmian

Nowelizacja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi do referendów lokalnych, w przypadku których inicjator referendum dokonał powiadomienia o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum przed dniem wejścia w życie ustawy, stosować się będzie przepisy dotychczasowe.

You May Also Like

2 thoughts on “Od stycznia podpisy za referendum zbiera się na nowych wzorach kart

    1. Bardzo dziękuję za pozytywną opinię. A co do zmiany to należy uznać ją za krok w dobrym kierunku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *