„O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje” – recenzja

 

Autorzy (redakcja)Barbara Jaworska-Dębska, Zofia Duniewska, Michał Kasiński, Ewa Olejniczak-Szałowska, Ryszarda Michalska-Badziak, Piotr Korzeniowski
WydawnictwoWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania2017
Liczba stron728
ISBN 978-83-8088-377-2
Zakup książki przez Internet Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl. Opracowanie nosi tytuł „O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje”. Redaktorami publikacji są Barbara Jaworska-Dębska, Zofia Duniewska, Michał Kasiński, Ewa Olejniczak-Szałowska, Ryszarda Michalska-Badziak i Piotr Korzeniowski.

Jubileusz 25-lecia profesor Małgorzaty Stahl

Opracowanie „O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje” ma uświetnić 25-lecie kierowania przez Profesor Stahl Katedrą Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jak dowiadujemy się ze wstępu do książki Profesor Małgorzata Stahl należy do grona wybitnych polskich administratywistów, łącząc pracę naukową, dydaktyczną, organizacyjną na Uniwersytecie Łódzkim z pracą sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Profesor Stahl ma również szereg osiągnięć w pracy dydaktycznej. Prowadzone przez nią zajęcia cieszą się popularnością wśród studentów. Małgorzata Stahl jest autorką około 200 monografii, rozdziałów w monografiach, studiów i artykułów, podręczników oraz haseł do encyklopedii. Tylko w ostatnim czasie Profesor była redaktorem naukowym takich opracowań jak: „Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska”, „Prawo administracyjne materialne” oraz „Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie”.

Treść księgi pamiątkowej

Autorami blisko 50 artykułów, które składają się na księgę jubileuszową są najwybitniejsi polscy naukowcy zajmujący się tematyką prawa administracyjnego.

Na łamach książki profesor Jolanta Blicharz z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawia uwagi na temat projektu ustawy z 2012 r. o fundacjach politycznych. W treści artykułu możemy zapoznać się z interesującymi rozważaniami na temat definicji pojęcia fundacji politycznej.

Z kolei profesor Roman Hauser z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w swoim artykule poddał analizie kilka zagadnień związanych z nadzorem nad legalnością działalności samorządu terytorialnego. Z artykułu możemy się dowiedzieć wiele na temat samego kryterium legalności jako kryterium nadzoru nad samorządem terytorialnym jak również na temat procedury postępowania nadzorczego.

W artykule „O istocie związków metropolitalnych” profesor Barbara Jaworska-Dębska z Uniwersytetu Łódzkiego zastanawia się nad prawnymi uwarunkowaniami funkcjonowania aglomeracji. Z treści artykułu dowiemy się jak na kolejnych etapach ewoluowały regulacje prawne dotyczące funkcjonowania metropolii.

Profesor Elżbieta Ura z Uniwersytetu Rzeszowskiego swoją część księgi pamiątkowej poświeciła analizie zagadnienia zatrudnienia w służbie cywilnej. Z artykułu dowiemy się na temat historii regulacji prawnych dotyczących służby cywilnej począwszy od okresu międzywojennego.

Kontrola sądowo administracyjna wniosków w sprawie referendum lokalnego

W księdze jubileuszowej dedykowanej Profesor Stahl poruszona została również tematyka związana z referendami lokalnymi. Zrobił to Mariusz Kotulski, doktor z Uniwersytetu Jagiellońskiego w artykule pt. „Kontrola sądowo administracyjna wniosków w sprawie referendum lokalnego”

Ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym stanowi, że na uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego odrzucającą wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia referendum, a także na niedotrzymanie przez ten organ terminu na wydanie takiej uchwały, inicjatorowi referendum przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały lub upływu terminu do jej podjęcia. Powyższy przepis jest podstawą prawną dla zaangażowania w proces referendalny sądów administracyjnych.

Z artykułu Mariusza Kotulskiego możemy dowiedzieć się najistotniejszych kwestii dotyczących procedury badania poprawności postępowania referendalnego przez sądy administracyjne. Autor w publikacji zajmuje się specyfiką tego typu postępowań wskazując przykładowo, że skarga kierowana do wojewódzkiego sadu administracyjnego w kwestiach referendalnych jest wnoszona bezpośrednio do sądu. Jest to wyjątek od ogólnej zasady, mówiącej, że skargi kierowane są do sądu za pośrednictwem organu, którego czynności skarżymy.

Wartością artykułu „Kontrola sądowo administracyjna wniosków w sprawie referendum lokalnego” jest to, że autor w jego treści dokonuje analizy orzecznictwa, w tym mającego fundamentalne znaczenie dla praktyki referendalnej wyroku Trybunału konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 (sygn. akt K 30/02).

Kto powinien sięgnąć po „O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje”?

Specyfika publikacji takiej jak księga jubileuszowa Profesor Małgorzaty Stahl sprawia, że może po nią sięgnąć każda osoba zajmująca się tematyką prawa administracyjnego. Będzie to bardzo dobra lektura dla teoretyków tej gałęzi prawa jak również dla osób zajmujących się praktycznym zastosowaniem przepisów prawa administracyjnego. Książka będzie pomocna przede wszystkim dla prawników, osób naukowo zajmujących się tematyką administracji i samorządu (w tym studentów kierunków administracyjnych i prawniczych) oraz osób zawodowo związanych z funkcjonowaniem administracji.

PLUSY PUBLIKACJI:

  • Szeroki zakres tematyczny artykułów.
  • Autorzy artykułów to wysokiej klasy specjaliści z zakresu prawa administracyjnego rekrutujący się z najbardziej uznanych ośrodków akademickich w Polsce.
  • Oprócz możliwości zakupu książki w tradycyjnej formie papierowej można zakupić e-book (plik pdf).
  • Jednolita dla całej publikacji bibliografia.

MINUSY PUBLIKACJI:

  • Brak jednolitego układu treści. Nie we wszystkich artykułach wyeksponowano podsumowanie jako oddzielną część treści.

NASZA OCENA: 7 out of 10 stars (7 / 10)

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *