NSA po stronie inicjatorów referendum w sprawie lotniska w woj. podlaskim

O tym, że nie można być pewnym rozstrzygnięć sądowych przekonał Naczelny Sąd Administracyjny, który 10 lipca 2015 r. orzekał w sprawie referendum w woj. podlaskim dotyczącym budowy lotniska regionalnego.
Z informacji przekazanych przez inicjatora referendum lokalnego w przedmiocie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego wynika, że skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowił skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Jako przyczynę wskazano to, że uchwała sejmiku województwa podlaskiego odrzucająca wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum zapadła z naruszeniem ustawowego terminu.

Długa historia podlaskiego referendum
Inicjatywa mieszkańców województwa podlaskiego mająca na celu doprowadzenie do referendum lokalnego w przedmiocie budowy regionalnego portu lotniczego ma swoje początki w drugiej połowie ubiegłego roku. Wniosek inicjatorów o przeprowadzenie referendum wpłynął do Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Na mocy uchwały Sejmiku z dnia 22 grudnia 2014 r. wniosek mieszkańców został odrzucony. Sprawa trafiła do sądu. W wyroku z dnia 17 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że decyzja Sejmiku była słuszna. W opinii składu orzekającego wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia referendum nie mógł być uwzględniony z dwóch przyczyn. Po pierwsze inicjator referendum nie podał do wiadomości mieszkańców przedmiotu zamierzonego referendum poprzez ogłoszenie w prasie codziennej, ogólnodostępnej na terenie województwa. Drugi z zarzutów dotyczy tego, że na kartach służących do zbierania podpisów nie było w sposób wystarczająco widoczny umieszczonej informacji o niemożliwości wycofania udzielonego poparcia.

NSA skupił się na terminach
Naczelny Sad Administracyjny zwrócił uwagą, że uchwała sejmiku województwa podlaskiego odrzucająca wniosek mieszkańców zapadła z naruszeniem ustawowego terminu. Zgodnie z treścią art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym Sejmik powinien podjąć uchwałę nie później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku w sprawie referendum. Mając na uwadze, że wniosek złożony został 6 listopada 2014 r. a uchwała została podjęta 22 grudnia 2014 r. ustawowy termin nie zastał zachowany.
Kwestię terminu w jakim uchwała sejmiku miała być podjęta rozważał sąd pierwszej instancji. Wtedy skład orzekający uznał, że termin ten ma jedynie charakter instrukcyjny. Dodatkowo usprawiedliwieniem przekroczenia terminu miało być to, że wniosek trafił tuż przed końcem kadencji i jego rozpatrzeniem mogli zająć się dopiero nowo wybrani radni wojewódzcy.

Z informacji uzyskanych od inicjatora referendum wynika, że zupełnie odmienne stanowisko wyraził NSA. Skład orzekający miał uznać, „(…), że przekroczenie 30-dniowego terminu na rozpatrzenie wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego, przez Sejmik Województwa Podlaskiego jest niedopuszczalne. Jest to termin wiążący dla organu uchwałodawczego naszego województwa i należało go dotrzymać bez względu na inne okoliczności. Tym samym zapadła po tym terminie uchwała o odrzuceniu wniosku o przeprowadzenie referendum jest bezprzedmiotowa.”

I co dalej?
Pewnym w sprawie podlaskiego referendum jest jedynie to, że teraz sprawą ponownie ma się zająć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Jest to bardzo dobra wiadomość dla inicjatorów referendum, ponieważ cały czas liczą oni na to, że referendum będzie można przeprowadzić. Z drugiej strony ponowne rozparzenie sprawy przez WSA wydłuży czas do ostatecznego rozwiązania sprawy.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *