Na złożenie skargi kasacyjnej w sprawie referendum do NSA mamy 14 dni

 

  • Od wyroku wojewódzkiego sadu administracyjnego przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  • Standardowo skargę kasacyjną trzeba wnieść w ciągu 30 dni od otrzymania wyroku.
  • Wyjątkiem są sprawy dotyczące referendów lokalnych. Ostatnio potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 19 października 2018 r. (sygn. akt II OZ 1027/18).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej „p.p.s.a.” (art. 177 § 1) skargę kasacyjną wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem. Tę zasadę modyfikują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, dalej „u.r.l.”

Wójt Gminy Krasne popełnił błąd

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 października 2018 r. (sygn. akt II OZ 1027/18) dotyczyło referendum w Gminie Krasne w sprawie przyłączenia tej jednostki do Rzeszowa.

Wyrokiem z 15 maja 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zarządził przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie połączenia Gminy Krasne z Rzeszowem. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi Wójta Gminy Krasne 5 czerwca 2018 r. Skarga kasacyjna od wyroku została złożona 4 lipca 2018 r. Postanowieniem z 12 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił skargę kasacyjną, ponieważ skarga kasacyjna została wniesiona po upływie terminu.

Skarga została złożona po terminie

Od postanowienia WSA w Rzeszowie Wójt Gminy Krasne złożył zażalenie, które nie zostało uwzględnione. NSA w swoim postanowieniu wskazał, że zgodnie z art. 20 ust. 2 u.r.l. sąd administracyjny rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia wniesienia skargi. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 14 dni. Przepis ten jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 177 p.p.s.a. i skraca termin do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawach dotyczących referendum lokalnego z 30 do 14 dni.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *