Literatura

Rynek wydawniczy nie obfituje w dużą ilość publikacji na temat referendów lokalnych. Nie mniej jednak od momentu pojawienia się w polskim systemie prawnym tej instytucji ukazało się kilka opracowań, które poddały analizie najważniejsze aspekty referendum lokalnego. Co istotne, publikacje te mają charakter kompleksowy; w większości opierają się zarówno na teorii jak również praktyce przeprowadzania inicjatyw referendalnych.

Zdobywając, jak również poszerzając wiedzę na temat referendum lokalnego należy zapoznać sie z następującymi publikacjami:

1. Czaplicki K. W., Dauter B., Kisielewicz A., Rymarz F., Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Warszawa 2007;
2. Dąbrowski D., Zając W., Referendum lokalne. Praktyczny komentarz do ustawy, Zielona Góra 2002;
3. Olejniczak-Szałowska E., Prawo do udziału w referendum lokalnym. Rozważania na tle ustawodawstwa polskiego, Łódź 2002;
4. Olejniczak-Szałowska E., Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 2002;
5. Piasecki A. K., Referenda w III RP, Warszawa 2005;
6. Referendum w Polsce i Europie Wschodniej, Waniek D., Staszewski M. (red.), Warszawa 1996;
7. Referendum w Polsce współczesnej, Waniek D., Staszewski M. (red.), Warszawa 1995;
8. Uziębło P., Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Warszawa 2008;
9. Vademecum radnego jednostki samorzadu terytorialnego, Hać A. (red.), Warszawa 2014;
10. Wierzbica A., Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2014;
11. Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne, Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska (red.), Warszawa 2010;
12. Zieliński E., Referendum w świecie współczesnym, Wrocław 1968.

Tematyka referendum lokalnego jest nie tylko przedmiotem analiz we wskazanych powyżej opracowaniach zwartych. Artykuły na temat inicjatyw referendalnych pojawiają się na łamach różnego rodzaju publikacji zbiorczych oraz czasopism poruszających tematykę prawną, politologiczną czy socjologiczną. Oto najważniejsze z artykułów poddających analizie wybrane aspekty referendów lokalnych:

1. Dylus A., Referendum a demografia, „Przegląd Powszechny”, nr 4, 1996;
2. Jabłoński K., Skweres J., Wybory komunalne – odwołanie rady gminy przed upływem kadencji, referendum gminne, „Samorząd Terytorialny”, nr 9, 1991;
3. Jabłoński M., Uwagi o referendum gminnym, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe”, nr 4, 1997;
4. Jachimowicz M., Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy o referendum lokalnym, „Samorząd Terytorialny”, nr 4, 2006;
5. Janku Z., Referendum gminne – zagadnienia wybrane, „Zeszyty Naukowe WSZiB w Poznaniu”, nr 1(9), 2000;
6. Janku Z., Referendum lokalne – rozważania nad nową regulacją prawną, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego: księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Józefa Filipka, I. Skrzydło-Niżnik (red.), Kraków 2001;
7. Janus A., Polityczna partycypacja lokalna wyborcza i referendalna, [w:] Samorząd lokalny w Polsce, Michałowski S., Pawłowska A. (red.), Lublin 2004;
8. Kiljan K., Referendum lokalne w świetle przepisów ustawy z 15 września 2000 roku, „Samorząd Terytorialny”, nr 11, 2001;
9. Kisiel W., Lokalna inicjatywa powszechna i lokalne referendum w USA, „Samorząd Terytorialny” ,nr 12, 2005;
10. Kisielewicz A., Przedmiot referendum gminnego w świetle orzecznictwa sądowego, [w:] Samorząd terytorialny a jakość administracji publicznej: księga jubileuszowa w dziesięciolecie istnienia Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Piekara A. (red.), Warszawa 2002;
11. Kruszewska-Gagoś M., Referendum lokalne jako forma bezpośredniego sprawowania władzy przez wspólnoty samorządowe, „Studia prawnicze KUL”, nr 2-3, 2009;
12. Maciąg A., Czy referendum lokalne w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego przed upływem kadencji to efektywny instrument demokracji bezpośredniej? [w:] Województwo – region – regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej. II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 21-22 listopada 2013 r., Korczak J. (red.), Wrocław 2013;
13. Mordwiłko J., Referendum gminne w świetle prawa i praktyki, [w:] Samorząd terytorialny: zagadnienia prawne i administracyjne, red. Piekara A., Niewiadomski Z., Warszawa 1998;
14. Olejniczak-Szałowska E., Prawo społeczności lokalnych do rozstrzygania spraw w drodze referendum, „Samorząd Terytorialny”, nr 7-8, 1993;
15. Olejniczak-Szałowska E., Przekształcenia instytucji referendum lokalnego w Polsce, [w:] Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce: ogólnopolska konferencja naukowa, Łańcut, 12-14 czerwca 2008 r., Parchomiuk J., Ulijasz B., Kruk E. (red.), Warszawa 2009;
16. Olejniczak-Szałowska E., Wynik referendum lokalnego i jego skutki, „Samorząd Terytorialny”, nr 7-8, 2008;
17. Piasecki K., Demokracja bezpośrednia w Polsce po 1989 roku, „Przegląd Sejmowy”, nr 1, 2006;
18. Piasecki K., Ewolucja referendalnego prawa w III RP, „Samorząd Terytorialny”, nr 1- 2,2003;
19. Piasecki K., Referendum w sprawie odwołania rady. Praktyka kadencji 1990-2002, „Samorząd Terytorialny”, nr 7-8, 2004;
20. Podgórzańska R., Referenda lokalne i ich skuteczność na przykładzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Mariana Jurczyka w Szczecinie, [w:] Czy upadek demokracji? Wymiar praktyczny, Stelmach A. (red.), Poznań 2007;
21. Podolak M., Referendum lokalne w państwach Europy Środkowej, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, Michałowski S., Kuć-Czajkowska K. (red.), Lublin 2008;
22. Rachwał M., Referendum jako forma udziału obywateli w kierowaniu sprawami publicznymi, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2, 2005;
23. Rytel A., Referendum oraz inicjatywa ludowa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w konstytucjach i praktyce okresu międzywojennego, „Gdańskie Studia Prawnicze”, Tom XV, 2006;
24. Sidor M., Referendum lokalne jako forma demokracji bezpośredniej, [w:] Samorząd lokalny w Polsce, Michałowski S., Pawłowska A. (red.), Lublin 2004;
25. Szabo M., Referendum lokalne o odwołanie organów samorządu terytorialnego i jego ewolucja pod wpływem praktyki, doktryny i orzecznictwa sądów, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej: teoria i praktyka, Rymarz F. (red.), Warszawa 2005;
26. Taras W., Referendum gminne w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, [w:] Państwo, ustrój i samorząd terytorialny, Chmaj M.(red.), Lublin 1997;
27. Węglarz B., Przez negację do partycypacji. Ewolucja referendów w sprawie odwołania organów w polskim samorządzie, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, Michałowski S., Kuć-Czajkowska K. (red.), Lublin 2008;
28. Węglarz B., Referenda lokalne w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego w czwartej kadencji (lata 2002- 2006), „Samorząd Terytorialny” nr 7-8, 2007;
29. Wróbel S., Referendum gminne, „Chorzowskie Studia politologiczne”, nr 1, 2008;
30. Zakrzewska J., Referendum a demokracja. Przyczynek historyczny, „Studia Socjologiczno-Polityczne”, nr 8, 1961;
31. Zakrzewski T., Przyczyny organizowania referendów lokalnych, „Wspólnota”, nr 21/975, 2010.