Kodeks Postępowania Administracyjnego. Wzory pism i dokumentów

Postępowanie administracyjne w przeciwieństwie do postępowania cywilnego czy karnego jest procedurą, z którą każdy prędzej czy później zetknie się. W polskim systemie prawnym procedura administracyjna uregulowana została w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanym dalej k.p.a. Kodeks w główniej mierze reguluje postępowania przed organami administracji rządowej i samorządowej. Przykładowo to właśnie w oparciu o k.p.a. rozstrzygane są sprawy regulowane w prawie budowlanym, z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego czy pomocy społecznej. Powszechność korzystania z przepisów postępowania administracyjnego sprawia, że znajomość tej gałęzi prawa jest szczególnie przydatna. Klasycznie wiedzę z tego zakresu można uzyskać korzystając z podręczników lub komentarzy. Praktyczny wymiar k.p.a. jednak poznać można najlepiej korzystając z opracowań zawierających wzory pism i dokumentów. Właśnie taka publikacja autorstwa Roberta Suwaja ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.

Układ książki
Książka „Kodeks Postępowania Administracyjnego. Wzory pism i dokumentów” jest zbiorem wzorów pism, których podstawą prawną jest k.p.a. Wewnętrzny układ treści książki został oparty na budowie samego kodeksu. Kolejność wzorów pism i dokumentów opiera się na kolejności artykułów z k.p.a. Taki układ sprawia, że czytelnik w sposób intuicyjny jest w stanie poruszać się po publikacji. Odnalezienie konkretnych wzorów ułatwia spis treści, w którym oprócz nazwy konkretnego pisma znajduje się jego podstawa prawna z k.p.a.

Aż 135 wzorów pism i dokumentów
W książce wydawnictwa Wolters Kluwer znalazło się 135 wzorów pism. Każdy z nich zawiera opis konkretnego stanu faktycznego w oparciu o który dany dokument został stworzony. To z kolei ułatwia praktyczne poznanie cech danego pisma. Przykładowo, we wzorze postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania na wniosek organizacji społecznej mamy opisany stan faktyczny, w którym organizacja społeczna występuje do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie samowoli budowlanej. Z treści postanowienia dowiadujemy się, że odmowa organu była spowodowana tym, że statusowe cele organizacji społecznej nie mogły być uznane jako uzasadniające wniosek.
W sposób szczególny w publikacji potraktowano te pisma administracyjne, które są najistotniejsze i najczęściej wykorzystywane w praktyce. W zbiorze znalazło się m.in. sześć wzorów decyzji administracyjnych, szereg postanowień związanych z postępowaniem dowodowym oraz wzór odwołania od decyzji.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w zbiorze wydawnictwa Wolters Kluwer znalazły się wzory pism, które wynikają z niedawnych zmian prawa np. wzór informacji o rezygnacji strony lub innego uczestnika postępowania z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz oświadczenie doręczającego, iż odbierający pismo uchylił się od potwierdzenia dręczenia. Podstawy prawne wymienionych pism zostały zmieniane ustawą z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 11 maja 2014 r.
Bonusem dla każdego kto zdecyduje się na zakup książki jest możliwość dostępu do wzorów w wersji elektronicznej; ułatwi to pracę na wybranych wzorach. Korzystanie z elektronicznych wzorów umożliwia kod aktywacyjny znajdujący się w książce, który należy wpisać na podanej stronie internetowej.

Dla kogo wzory pism?
Z informacji umieszczonej na książce dowiadujemy się, że przeznaczona jest ona dla pracowników organów administracji publicznej, sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych oraz pozostałych pełnomocników stron i uczestników postępowań w sprawach administracyjnych, a także studentów prawa, administracji i przedsiębiorczości. W zasadzie należy się z tym zgodzić. Nie mniej jednak książkę należy szczególnie polecić pracownikom organów, stronom i uczestnikom postępowań a także studentom i aplikantom. Dla osób profesjonalnie związanych z postępowaniem administracyjnym (sędziów, adwokatów, radców prawnych) publikacja może stać się ciekawą propozycją uzupełniającą wiedzę związaną z zasadami konstruowania pism administracyjnych.

Kilka słów o autorze
Autorem książki „Kodeks Postępowania Administracyjnego. Wzory pism i dokumentów” Robert Suwaj – doktor nauk prawnych i adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Olbrzymim atutem publikacji jest fakt, że jej autor ma doświadczenie w pracy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Białymstoku. Daje to gwarancję praktycznej wiedzy autora w zakresie prawidłowego konstruowania pism administracyjnych. Robert Suwaj jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego; warto tu wymienić choćby pozycje „Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej” czy „Judycjalizacja postępowania administracyjnego”.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *