Drogie śmieci tematem referendum w Łukowie

Co jakiś czas zmiany legislacyjne wymuszają na władzach samorządowych przeprowadzenie dogłębnych zmian w określonym sektorze swojej działalności. Tak było na początku 2012 r. kiedy władze gmin musiały rozpocząć wdrażanie zmian związanych z przyjęciem nowych zasad gospodarki śmieciowej. Przyjęte wtedy regulacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobligowały gminy do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów powstających na nieruchomościach zamieszkałych. Dla samych członków wspólnot gminnych najbardziej kontrowersyjnym elementem nowych przepisów było ustalanie przez gminy stawek opłat za odbiór nieczystości. W Łukowie (woj. lubelskie) społeczność lokalna uznała, że zaproponowane przez władze gminy opłaty są za wysokie. Ich obniżenia mają się domagać w drodze referendum lokalnego. Inicjatorze w tej sprawie rozpoczęli już zbieranie podpisów.

Stawki za odbiór odpadów w opinii inicjatorów referendum są za wysokie

Zgodnie z właściwymi uchwałami Rady Miasta Łukowa wysokość miesięcznej opłaty za segregowane odpady komunalne uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. I tak w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 3 osób stawka opłaty wynosi 10 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, stawka opłaty za czwartą osobę wynosi 5 zł miesięcznie, a stawka opłaty za piątą i każdą następną osobę wynosi 3 zł miesięcznie. Za odpady niesegregowane (mieszane) stawka jest jednolita i wynosi 17 zł od jednego mieszkańca, bez względu na liczbę osób zamieszkujących nieruchomość. Dla inicjatorów referendum powyżej wskazane kwoty są wygórowane w stosunku do kosztów jakie ponosi bezpośrednio samo miasto. Jak wskazuje Pan Sławomir Dziudzik, pełnomocnik inicjatora referendum miasto realizuje swoje zadania związane z gospodarką odpadami przy pomocy Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej sp. z o.o., z którą to zawarto umowę na okres 30 miesięcy, na kwotę blisko 4,8 mln złotych. Z danych tych wynika, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca koszt opłaty za wywóz odpadów miesięcznie powinien wynosić około 5,20 zł.

Władze Łukowa bronią wysokości ustalonych opłat

W opinii przedstawicieli ratusza, w tym burmistrza Dariusza Szustka tylko opłaty w przyjętych stawkach gwarantują, że miasto nie będzie dopłacać do gospodarki odpadami z budżetu. Zdaniem magistratu podawany przez inicjatorów przykład Białej Podlaskiej jako miasta gdzie stawki należą do najniższych w kraju (8 zł za odpady niesegregowane i 5 zł za segregowane) nie jest właściwym. Niskie opłaty w tym wypadku powodują, że miesięcznie miasto dokłada ze swojej kasy ok. 300 tys. zł. Gdyby w Łukowie przyjąć taki schemat z całą pewnością odbiłoby się to kosztem inwestycji.

Ceny odbioru odpadów równe kosztom

Organizatorzy referendum proponują aby w ewentualnym głosowaniu uprawnieni mieszkańcy odpowiedzieli na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za obniżeniem stawek opłat za wywóz śmieci na terenie miasta Łuków, aby odpowiadały rzeczywistemu kosztowi wynikającemu z umowy z PUIK oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Pozytywna odpowiedź na tak postawione pytanie, oczywiście w przypadku ważności całej inicjatywy, miałaby zobowiązać władze miasta do znacznego obniżenia stawek za odbiór odpadów.

Procedura w toku

Organizatorzy referendum już powiadomili Burmistrza Łukowa o planowanej inicjatywie; stało się to 11 lipca br. Od tej daty, w ciągu 60 dni organizatorzy muszą uzyskać wystarczające poparcie wśród mieszkańców miasta gwarantujące dalsze procedowanie wniosku o przeprowadzenie referendum przez Radę Miasta Łukowa. W tym celu inicjator zobligowany jest do zebrania około 2,5 tys. podpisów.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *