Drogie śmieci tematem referendum w Łukowie

Co jakiś czas zmiany legislacyjne wymuszają na władzach samorządowych przeprowadzenie dogłębnych zmian w określonym sektorze swojej działalności. Tak było na początku 2012 r. kiedy władze gmin musiały rozpocząć wdrażanie zmian związanych z przyjęciem nowych zasad gospodarki śmieciowej. Przyjęte wtedy regulacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobligowały gminy do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów powstających na nieruchomościach zamieszkałych. Dla samych członków wspólnot gminnych najbardziej kontrowersyjnym elementem nowych przepisów było ustalanie przez gminy stawek opłat za odbiór nieczystości. W Łukowie (woj. lubelskie) społeczność lokalna uznała, że zaproponowane przez władze gminy opłaty są za wysokie. Ich obniżenia mają się domagać w drodze referendum lokalnego. Inicjatorze w tej sprawie rozpoczęli już zbieranie podpisów.

Stawki za odbiór odpadów w opinii inicjatorów referendum są za wysokie

Zgodnie z właściwymi uchwałami Rady Miasta Łukowa wysokość miesięcznej opłaty za segregowane odpady komunalne uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. I tak w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 3 osób stawka opłaty wynosi 10 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, stawka opłaty za czwartą osobę wynosi 5 zł miesięcznie, a stawka opłaty za piątą i każdą następną osobę wynosi 3 zł miesięcznie. Za odpady niesegregowane (mieszane) stawka jest jednolita i wynosi 17 zł od jednego mieszkańca, bez względu na liczbę osób zamieszkujących nieruchomość. Dla inicjatorów referendum powyżej wskazane kwoty są wygórowane w stosunku do kosztów jakie ponosi bezpośrednio samo miasto. Jak wskazuje Pan Sławomir Dziudzik, pełnomocnik inicjatora referendum miasto realizuje swoje zadania związane z gospodarką odpadami przy pomocy Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej sp. z o.o., z którą to zawarto umowę na okres 30 miesięcy, na kwotę blisko 4,8 mln złotych. Z danych tych wynika, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca koszt opłaty za wywóz odpadów miesięcznie powinien wynosić około 5,20 zł.

Władze Łukowa bronią wysokości ustalonych opłat

W opinii przedstawicieli ratusza, w tym burmistrza Dariusza Szustka tylko opłaty w przyjętych stawkach gwarantują, że miasto nie będzie dopłacać do gospodarki odpadami z budżetu. Zdaniem magistratu podawany przez inicjatorów przykład Białej Podlaskiej jako miasta gdzie stawki należą do najniższych w kraju (8 zł za odpady niesegregowane i 5 zł za segregowane) nie jest właściwym. Niskie opłaty w tym wypadku powodują, że miesięcznie miasto dokłada ze swojej kasy ok. 300 tys. zł. Gdyby w Łukowie przyjąć taki schemat z całą pewnością odbiłoby się to kosztem inwestycji.

Ceny odbioru odpadów równe kosztom

Organizatorzy referendum proponują aby w ewentualnym głosowaniu uprawnieni mieszkańcy odpowiedzieli na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za obniżeniem stawek opłat za wywóz śmieci na terenie miasta Łuków, aby odpowiadały rzeczywistemu kosztowi wynikającemu z umowy z PUIK oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Pozytywna odpowiedź na tak postawione pytanie, oczywiście w przypadku ważności całej inicjatywy, miałaby zobowiązać władze miasta do znacznego obniżenia stawek za odbiór odpadów.

Procedura w toku

Organizatorzy referendum już powiadomili Burmistrza Łukowa o planowanej inicjatywie; stało się to 11 lipca br. Od tej daty, w ciągu 60 dni organizatorzy muszą uzyskać wystarczające poparcie wśród mieszkańców miasta gwarantujące dalsze procedowanie wniosku o przeprowadzenie referendum przez Radę Miasta Łukowa. W tym celu inicjator zobligowany jest do zebrania około 2,5 tys. podpisów.

Sprawdź również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *