Dlaczego Wojewoda Mazowiecki nie chciał referendum w Magnuszewie?

 

  • W marcu Rada Gminy Magnuszew (mazowieckie) zdecydowała się na rozpisanie referendum w sprawie lokalizacji i budowy sieci elektroenergetycznej 400 kV. Głosowanie miało być przeprowadzone 7 maja.
  • Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z 31 marca uchylił uchwałę radnych wskazując, że sprawa rozstrzygana w planowanym głosowaniu nie mieści się w zakresie działalności gminy.
  • Od decyzji Wojewody radni z Magnuszewa nie wnieśli odwołania do sądu.

Rada Gminy Magnuszew na mocy uchwały nr VII/189/17 z 1 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenie referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców gminy Magnuszew rozpisała głosowanie referendalne. Początkowo data referendum została wyznaczona na 9 kwietnia. Radni z Magnuszew uchwałą z 20 marca 2017 r. zmienili planowana datę głosowania na 7 maja.

Pytanie

Zgodnie z decyzja magnuszewskich radnych w głosowaniu referendalnym mieszkańcom miało zostać zadane następujące pytanie: „Czy Pan/Pani zgadza się na lokalizację i budowę sieci elektroenergetycznej 400 kV w terenie zurbanizowanym oraz  przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe, zagrodowe i rekreacji indywidualnej zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego Gminy Magnuszew”.

Wojewoda nie zgodził się na referendum

Uchwała magnuszewskich radnych o rozpisaniu referendum badana była przez Wojewodę Mazowieckiego pod kątem zgodności z prawem. Na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego z 31 marca Wojewoda stwierdził nieważność uchwały nr VII/189/17 z 1 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenie referendum lokalnego.

Zdaniem Wojewody uchwała „narusza obowiązujący porządek prawny w sposób istotny”. Wojewoda twierdzi, że sprawa rozstrzygana w referendum ma się mieścić w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki. Tymczasem radni z Magnuszewa chcą żeby przedmiotem głosowania referendalnego była lokalizacja i budowa sieci elektroenergetycznej 400 kv. Ta z kolei inwestycja podlega szczegółowym regulacjom ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Dodatkowo Wojewoda twierdzi, że pytanie postawione w planowanym referendum wprowadza w błąd, ponieważ sama linia elektroenergetyczna będzie jedynie modernizowana.

Gmina się nie odwołała

Od rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów gminom przysługuje prawo do wniesienia odwołania do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jak powiedziała nam Barbara Sobota – Sekretarz Gminy Magnuszew – radni nie zdecydowali się na podjecie uchwały o skierowaniu sprawy do sadu. Tym samym decyzja Wojewody uprawomocniła się.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *