Dlaczego NSA przekazał sprawę referendum w woj. podlaskim do ponownego rozpatrzenia?

Naczelny Sąd Administracyjny 10 lipca 2015 r. skierował sprawę referendum na temat lotniska regionalnego w woj. podlaskim do ponownego rozpatrzenia. W dniu 27 lipca 2015 r. do inicjatora wpłynęło uzasadnienie wyroku.

Sąd swoje rozstrzygnięcie oparł na tym, że Sejmik Województwa Podlaskiego podejmując uchwałę odrzucającą wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum nie dotrzymał ustawowego terminu. Zgodnie z treścią art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym Sejmik powinien podjąć uchwałę nie później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku w sprawie referendum. Wniosek o przeprowadzenie głosowania złożony został 6 listopada 2014 r. a uchwała została podjęta 22 grudnia 2014 r.
Termin do tej pory był instrukcyjny
NSA rozpatrując sprawę referendum w przedmiocie lotniska regionalnego na Podlasiu w sposób dotychczas niespotykany (zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie) potraktował istotę terminu w jakim Sejmik zobowiązany był do podjęcia uchwały w sprawie referendum. Dotychczas uznawano, że jeśli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego spóźni się z podjęciem uchwały w sprawie referendum i zrobi to po ustawowym terminie to w zasadzie nie będzie to rodzić negatywnych skutków dla władz. Tłumaczono to w ten sposób, że termin z art. 18 ustawy referendalnej miał mieć jedynie charakter instrukcyjny.
Uchwała Sejmiku bez „doniosłości prawnej”
Skład orzekający w uzasadnieniu do wyroku z 10 lipca 2015 r. wskazał, że przekroczenie przez Sejmik terminu do podjęcia uchwały spowodowało, że przegłosowana później uchwała nie miała „doniosłości prawnej”. W tym wypadku sąd pierwszej instancji powinien tak rozpatrywać sprawę jakby uchwały Sejmiku w ogóle nie było. W wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego z Białegostoku powinna się znajdować analiza dopuszczalności przeprowadzenia referendum. Gdyby sąd uznał, że referendum może być przeprowadzone to taki wyrok zastępowałby uchwałę Sejmiku.
Czy inicjatorzy referendum mogą świętować sukces?
Nie. Mimo tego, że sprawa będzie ponownie rozpatrywana przez sąd pierwszej instancji to nie oznacza to, że sąd w wyroku uzna, że referendum ma być przeprowadzone. NSA swoim wyrokiem wskazał jedynie jak proceduralnie powinna być rozpatrywana sprawa przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Tym samym sąd pierwszej instancji podczas ponownej analizy sprawy skupi się przede wszystkim na dopuszczalności przeprowadzenia referendum w świetle obowiązujących przepisów ustawy referendalnej.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *