Akty prawne

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (DzU z 2013 r. poz. 706, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (DzU z 2013 r. poz. 706) w sposób kompleksowy reguluje zagadnienia związane z przeprowadzaniem procedury referendalnej.
Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 ustawy w referendum lokalnym mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki lub w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki, a w przypadku gminy także wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Ustawa z dnia 15 września 2000 r. poddaje regulacji kwestię kampanii referendalnej (rozdział 6), finansowania referendum (rozdział 7) oraz tryb przeprowadzania oraz ustalania i ogłaszania wyników referendum (rozdział 8). W ustawie znalazł się również rozdział zawierający przepisy karne.
Pobierz ustawę z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne (Dz. U. z 2001 r. nr 14, poz. 128)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne (DzU z 2001 r. nr 14, poz. 128) zostało wydane na podstawie podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym. W dokumencie tym ustalony został wzór sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne, sporządzanego przez pełnomocnika inicjatora referendum lokalnego.
Pobierz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne (Dz. U. z 2001 r. nr 14, poz. 128)

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (DzU z 2011 r. nr 21, poz. 112, z późn. zm.)
Ustawa o referendum lokalnym w art. 1 ust. 2 stanowi, iż w zakresie nieuregulowanym w ustawie do referendum lokalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (DzU z 2011 r. nr 21, poz. 112, z późn. zm.). Takie ogólnikowe odwołanie, zwłaszcza w kontekście tego, że sama ustawa o referendum lokalnym ma w zasadzie charakter kompleksowy rodzi wątpliwości o jakie dokładnie przepisy chodzi we wskazanym odwołaniu. Przykładowo Kodeks wyborczy należy stosować jako źródło regulacji dotyczących organów wyborczych, rejestru lub spisu wyborców, przebiegu głosowania czy weryfikacji jego ważności.
Pobierz ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (DzU z 2011 r. nr 21, poz. 112, z późn. zm.)